当前位置:首页 > 诗词 > 正文
文章正文

关于清明注拼音古诗

诗词 > :关于清明注拼音古诗是由小学生作文网(www.zzxu.cn)为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是关于清明注拼音古诗的正文:

第一篇:《端午诗词清明诗词带拼音》

duānwǔtángwãnxiù端 午 [唐] 文秀

jiãfēnduānwǔzìshuíyán

节分端午自谁言,

wàngǔchuánwãnwãiqūyuán

万古传闻为屈原;

kānxiàochǔjiāngkōngmiǎomiǎo

堪笑楚江空渺渺,

bùnãngxǐdãzhíchãnyuān

不能洗得直臣冤。

qiānzǎixiányútïngshùnxī

千载贤愚同瞬息,

jǐrãnyānmîjǐchuímíng

几人湮没几垂名 。

duānwǔrìcìyī

táng

dùfǔ

端午日赐衣 唐 杜甫

gōngyīyìyǒumíng

duānwǔbâiēnrïng

宫衣亦有名,端午被恩荣。

xìgěhánfēngruǎn

xiāngluïdiãxuěqīng

细葛含风软,香罗叠雪轻。

zìtiāntíchùshī

dāngshǔzhùláiqīng

自天题处湿,当暑著来清。

yìnâichēngchángduǎn

zhōngshēnhãshângqíng

意内称长短,终身荷圣情。

jìngdùshītánglúzhào

竞 渡 诗 唐 卢肇

shíxījiǔzhùsīduānwǔ

石溪久住思端午,

guǎnyìlïuqiánkànfājī

馆驿楼前看发机。

pígǔdîngshílãiyǐnyǐn

鼙鼓动时雷隐隐,关于清明注拼音古诗

shîutïulíngchùxuěwēiwēi

兽头凌处雪微微。

chōngbōtūchūrãnqíhàn关于清明注拼音古诗

冲波突出人齐譀,

yuâlàngzhēngxiānniǎotuìfēi

跃浪争先鸟退飞。

xiàngdàoshìlïnggāngbúxìn

向道是龙刚不信,

guǒránduïdãjǐnbiāoguī

果然夺得锦标归。

jiãlìngmãn

duānyáng

qīnglǐjìngshān

节令门·端阳 [清]李静山关于清明注拼音古诗

yīngtáosāngshânyǔchāngpú

樱桃桑椹与菖蒲,

gângmǎixiïnghuángjiǔyìhú

更买雄黄酒一壶 。

mãnwàigāoxuánhuángzhǐtiē

门外高悬黄纸帖,

quâyízhàngzhǔpàlíngfú

却疑账主怕灵符。关于清明注拼音古诗

qīngmíngtángdùmù《清明》 唐 杜牧

qīngmíngshíjiãyǔfēnfēn

清明时节雨纷纷,

lùshàngxíngrãnyùduànhún

路上行人欲断魂。

jiâwânjiǔjiāhãchùyǒu

借问酒家何处有?

mùtïngyáozhǐxìnghuācūn

牧童遥指杏花村。

túzhōnghánshí

tángsîngzhīwân

中寒食》唐 宋之问

mǎshàngfãnghánshí

túzhōngshǔmùchūn

马上逢寒食,途中属暮春。

关于清明注拼音古诗

kěliánjiāngpǔwàng

bújiànluîqiáorãn

可怜江浦望,不见洛桥人。

běijíhuáimíngzhǔ

nánmíngzuîzhúchãn

北极怀明主,南溟作逐臣。

gùyuánchángduànchù

rìyâliǔtiáoxīn

故园肠断处,日夜柳条新。

hánshí

tánghánhïng

《寒食》唐 韩翃

关于清明注拼音古诗

chūnchãngwúchùbùfēihuā

春城无处不飞花,

hánshídōngfēngyùliǔxiã

寒食东风御柳斜。

rìmùhàngōngchuánlàzhú

日暮汉宫传蜡烛,

qīngyānsànrùwǔhïujiā

轻烟散入五侯家。

lǘmãnjíshì

tángzhāngjì

《闾门即事》 唐张继gēngfūzhàomùàilïuchuán

耕夫召募爱楼船,

chūncǎoqīngqīngwànxiàngtián

春草青青万项田;

shìshàngwúmãnkuījùnguō

试上吴门窥郡郭,

qīngmíngjǐchùyǒuxīnyān

清明几处有新烟。

qīngmíngyâ

tángbáijūyì

》 唐白居易

hǎofēnglïngyuâqīngmíngyâ

好风胧月清明夜,

bìqìhïngxuāncìshǐjiā

碧砌红轩刺史家。

dúràohuílánghángfùxiē

独绕回廊行复歇,

yáotīngxiánguǎnànkànhuā

遥听弦管暗看花。

《途《清明夜

第二篇:《清明(带拼音)》

清明 杜牧

qīng 清 lù míng 明 shàng shí 时 xíng jiã 节 rãn yǔ 雨 yù fēn 纷 duàn fēn 纷 hún , 路 上 jiâ wân 借 问 mù tóng 牧

行 人 jiǔ jiā 酒 家 yáo zhǐ 遥

欲 断 hã chù 何 处 xìng huā 杏

魂 。 yǒu 有 , cūn 村

第三篇:《关于清明节现代诗句 60句》

1:清明节气杏花天,诗酒清吟祭华年。折尽长条倚春雨,为君垂泪小窗边。《清明祭诗》

2:撩乱春风惹杏花,断送清芬到天涯。《清明祭诗》

3:清明暮春里,怅望北山陲。燧火开新焰,桐花发故枝。《清明》

4:欲清明把酒释别愁,欲赏春花且忘忧。《清明祭诗》

5:春雨杏花满清明,追思犹怨水烟轻。《清明祭诗》

6:佳节清明桃李笑,野田荒冢自生愁。雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。《清明》

7:迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余。《寒食上冢》(宋)杨万里

8:无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。《清明》(宋)王禹俏

9:满城风絮一层纱,寂寂青山不见家。料得百年身作土,人间孤月映梨花。《清明》

10:粉杏轻柔岸柳新,清明春雨两相侵。《清明祭诗》

11:好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家。独绕回廊行复歇,遥听弦管暗看花。《清明夜》【唐】白居易

12:轻红沾雨不胜衣,才回倦眼又迷离。《清明祭诗》

13:漫见新柳娇眼垂,疑君逸影踏风归。《清明祭诗》

14:出犯繁花露,归穿弱柳风。《清明日》

15:满城风絮一层纱,寂寂青山不见家。料得百年身作土,人间孤月映梨花。《清明》

16:江南烟雨画屏中,半镜斜窗弄小红。燕子不来楼阁回,柳丝今日向东风。《清明》

17:试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。《闾门即事》

18:半园新杏连绵雨,送尽清明百姓家。《清明祭诗》

19:一沾春雨一断肠,飘零无计觅君乡。《清明祭诗》

20:粉杏轻柔岸柳新,清明春雨两相侵。《清明祭诗》

关于清明节现代诗句 60句关于清明节现代诗句 60句

21:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。《清明》

22:风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来。《送陈秀才》

23:耕夫召募爱楼船,春草青青万项田;试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。《闾门即事》(唐)张继

24:江南烟雨画屏中,半镜斜窗弄小红。燕子不来楼阁回,柳丝今日向东风。《清明》

25:芳草绿野恣行事,春入遥山碧四周;兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片红;况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。《郊行即事》(宋)程颢

26:问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。《清江引清明日出游》(明)王磐

27:清明暮春里,怅望北山陲。燧火开新焰,桐花发故枝。《清明》

28:清明节气杏花天,诗酒清吟祭华年。折尽长条倚春雨,为君垂泪小窗边。《清明祭诗》

29:半园新杏连绵雨,送尽清明百姓家。《清明祭诗》

30:况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。《郊行即事》

31:朝听细雨润门扉,年年一度送春回。《清明祭诗》

32:钟鼓喧离日,车徒促夜装。晓厨新变火,轻柳暗翻霜。传镜看华发,持杯话故乡。每嫌儿女泪,今日自沾裳。《清明日送邓芮二子还乡》【唐】戴叔伦

关于清明节现代诗句 60句文章关于清明节现代诗句 60句出自

35:况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。《郊行即事》

36:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。《寒食》

37:游客趋梁邸,朝光入楚台。槐烟乘晓散,榆火应春开。日带晴虹上,花随早蝶来。雄风乘令节,馀吹拂轻灰。《寒食清明日早赴王门率成》【唐】李峤

38:漫见新柳娇眼垂,疑君逸影踏风归。《清明祭诗》

39:风光烟火清明日,歌哭悲欢城市间。何事不随东洛水,谁家又葬北邙山。中桥车马长无已,下渡舟航亦不闲。冢墓累累人扰扰,辽东怅望鹤飞还。《清明日登老君阁望洛城赠韩道士》【唐】白居易

40:新莺嘹乱柳烟低,断魂春雨断肠期。《清明祭诗》

41:轻红沾雨不胜衣,才回倦眼又迷离。《清明祭诗》

42:撩乱春风惹杏花,断送清芬到天涯。《清明祭诗》

43:晚霁龙门雨,春生汝穴风。《清明日自西午桥至瓜》

44:风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来。《送陈秀才》

45:无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。《清明》

46:赏芳时节清明日,清明把酒释别愁。《清明祭诗》

47:马上逢寒食,途中属暮春。可怜江浦望,不见洛桥人。北极怀明主,南溟作逐臣。故园肠断处,日夜柳条新。《途中寒食》(唐)宋之问

48:出犯繁花露,归穿弱柳风。《清明日》

49:南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,血泪染成红杜鹃。《清明》

50:梨花风起正清明,游子寻春半出城。《苏堤清明》

关于清明节现代诗句 60句好词、好句

51:南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,血泪染成红杜鹃。《清明》

52:朝听细雨润门扉,年年一度送春回。《清明祭诗》

53:春雨杏花满清明,追思犹怨水烟轻。《清明祭诗》

54:春雨清明湿杏花,小山明灭柳烟斜。《清明祭诗》

55:马上逢寒食,途中属暮春。《途中寒食》

56:内官初赐清明火,上相闲分白打钱。《长安清明》

57:晚霁龙门雨,春生汝穴风。《清明日自西午桥至瓜》

58:新莺嘹乱柳烟低,断魂春雨断肠期。《清明祭诗》

59:赏芳时节清明日,清明把酒释别愁。《清明祭诗》

60:好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家。独绕回廊行复歇,遥听弦管暗看花。《清明夜》

第四篇:《关于清明节的古诗欣赏》

关于清明节的古诗欣赏

关于清明节的古诗:清明节是农历二十四节气之一,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的108天。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。在历史的长河中有许许多多的文人墨客对清明节留下了许多的诗词歌剧,下面学优高考网小编为大家整理了关于清明节的古诗,供大家参考。

 (唐)杜牧

 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

 《途中寒食》(唐)宋之问

 马上逢寒食,途中属暮春。可怜江浦望,不见洛桥人。北极怀明主,南溟作逐臣。故园肠断处,日夜柳条新。

 《寒食》(唐)韩翃

 春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

 《闾门即事》(唐)张继

 耕夫召募爱楼船,春草青青万项田;试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。

 《清明》(宋)王禹

 无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。

 《苏堤清明即事》(宋)吴惟信

 梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

 《寒食上冢》(宋)杨万里

 迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余。

 《郊行即事》(宋)程颢

 芳草绿野恣行事,春入遥山碧四周;兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片红;况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

 《清明》 (南宋)高翥

 南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作百蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉!

 《送陈秀才还沙上省墓》(明)高启

 满衣血泪与尘埃,乱后还乡亦可哀。风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来?

 《清江引 清明日出游》(明)王磐

 问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。

 《天有霓裳》清明诗 (当代)刘小烽(刘周)

 其一:憔悴坟头土,见之如亲人;千古仿徨事,此物最伤情

 ( 注:丙子,1996年丙子年。评析:凡读过此诗而到亲人坟前者,必能忆起此诗)。

 其二:丙子清明:桃花粉红杏花白,雨打花枝树树开;行人面上悄悄下,几家坟头哭声哀

 清明思念亲人的诗句

 《清明》杜牧

 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

 点评:这是流传最广的一首清明诗。最精彩的词句是“欲断魂”,凭吊的人那种悲伤之情跃然纸上。后人还将这首诗以不同的断句方式改编成情景短剧——清明时节,雨纷纷。路上,行人欲断魂。借问:“酒家何处有?”牧童(遥指):杏花村。

 《江城子》苏轼

 十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

 夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松岗。

 点评:这是一首写于清明时节的爱情诗。苏轼19岁与王弗结婚,夫妻琴瑟调和,恩恩爱爱。没想到十年后王弗亡故,归葬于家乡。妻故十年后,在密州做官的苏轼在清明时节梦见了亡妻。生者与死者虽然幽冥永隔,却“不思量,自难忘”。特别是梦中夫妻相顾无言的情景,令人感动。

 《寒食野望吟》白居易

 乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。

 棠梨花映白杨树,尽是生死别离处。冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。

 点评:白居易在这首诗中擅长用描写来渲染氛围,那随风而吹的纸钱,那一座座古墓,都给人萧杀之感,也让人顿生幽古之情。棠梨白杨本是风景所在,但在白居易的眼里,“尽是生死离别处”,道出了人生之无常。

 《寒食上冢》杨万里

 迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余。

 评点:这是作者上坟时的感受。重点渲染上坟的路上那凄凉之景。那孤零零的破屋,那危桥,都给人无依无助的感觉。所以“只愁余”。

 《清明》黄庭坚

 佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

 点评:由百花盛开想到荒原的逝者,想到人生的价值。虽然无论智愚高低,

 最后都是篷蒿一丘,只是人生的意义却大不相同。这正如当代人所说,无论你作官还是为民,最后都要回到同一个点:老去。只是生命的过程并不一样。作者这首清明诗,立意就深刻了很多,不仅仅是凭吊亡人,更是警醒活着的人。

 《寒食》韩翃

 春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

 点评:与其他写清明的诗作不同,这首诗明显地赋予了政治色彩。唐代于清明前在宫中赐大臣们清明烛火,于是,那些蜡烛之火燃起的烟雾笼罩了宫殿,并四散开去,巧妙地讽刺了特权及权贵之多。

 《闾门即事》张继

 耕夫召募爱楼船,春草青青万顷田。试上吴门窥郡廓,清明几处有新烟。

 点评:此诗精妙之句是“清明几处有新烟”,无新烟,说明四处都在凭吊亡人,那燃烧纸钱的烟分明是去岁的,年年依旧,思念依旧。特别是“试上”一词,把作者不敢窥望凄凉之景的心情生动地勾画出来了。

 《途中寒食》

 (唐)宋之问

 马上逢寒食,途中属暮春。

 可怜江浦望,不见洛桥人。

 北极怀明主,南溟作逐臣。

 故园肠断处,日夜柳条新。

 《清明》

 (宋)王禹俏

 无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。

 昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。

 《苏堤清明即事》

关于清明节的古诗欣赏关于清明节的古诗欣赏

 (宋)吴惟信

 梨花风起正清明,游子寻春半出城。

 日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

 《郊行即事》

 (宋)程颢

 芳草绿野恣行事,春入遥山碧四周;

 兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;

 莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片红;

 况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

 《送陈秀才还沙上省墓》

 (明)高启

 满衣血泪与尘埃,乱后还乡亦可哀。

 风雨梨花寒食过,几家墳上子孙来?

 《清江引 清明日出游》

 (明)王磐

 问西楼禁烟何处好?

 绿野晴天道。

 马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,

 探莺花总教春醉倒。

 《天有霓裳》清明诗 (当代)刘小烽(刘周)

 其一:憔悴坟头土,见之如亲人;千古仿徨事,此物最伤情

 ( 注:丙子,1996年丙子年。评析:凡读过此诗而到亲人坟前者,必能忆起此诗)。

 其二:丙子清明:桃花粉红杏花白,雨打花枝树树开;行人面上悄悄下,几家坟头哭声哀

 (评析:此诗落笔写景,以景寓情。先写娇嫩艳丽的桃花杏花。次写风雨扑打着花枝.花儿静静的盛开。再写雨珠或者还夹着泪珠,从行人的脸上悄悄滑落,此时忽又从不远的几处坟头传出凄惋的哭声。这是一幅充满生活气息的清明上坟场景,淡淡的哀怨中透着微微的温馨,使人于此觊见生活的平淡与人类繁衍不息的伟大。)

 其三:辛已清明:天公无情最无情,不怜人间孝子心;为赚小可一掬泪,忍教清明雨纷纷

 (注:辛巳:2001年辛巳年。小可:作者谦称。评析:读此诗,仿佛清明之雨全由孝子之泪化成,雨与泪交融,泪使雨凄冷。淅淅沥沥,纷纷而下者,不正是孝子的心在落泪吗?)

 其四:风吹外婆在时雨,雨打外婆在时风;年年此日都留泪,岁岁坟前奠斯人。

 其五:阴阳无途通音问,清明寻路且上坟;点点泪和纸钱化,水酒少去不见人。

 其六:道边衰草萌生意,一点新绿妆枯黄,纵然无雨犹下泪,外婆坟在堆云旁。

 其七:坟头掊土新叠旧,坟前草木枯又青;音容应在此地下,湮没黄尘多少春。

{FCK_PagerBreak}

 清明日

 【唐】李建勋

 他皆携酒寻芳去,我独关门好静眠。

 唯有杨花似相觅,因风时复到床前。

 湖寺清明夜遣怀

 【唐】李群玉

 柳暗花香愁不眠,独凭危槛思凄然。

关于清明节的古诗欣赏文章关于清明节的古诗欣赏出自久向饥寒抛弟妹,每因时节忆团圆。

 饧餐冷酒明年在,未定萍蓬何处边。

 清明后登城眺望

 【唐】刘长卿

 风景清明后,云山睥睨前。

 百花如旧日,万井出新烟。

 草色无空地,江流合远天。

 长安在何处,遥指夕阳边。

 清明日曲江怀友

 【唐】罗隐

 君与田苏即旧游,我于交分亦绸缪。

 二年隔绝黄泉下,尽日悲凉曲水头。

 鸥鸟似能齐物理,杏花疑欲伴人愁。

 寡妻稚子应寒食,遥望江陵一泪流。

 清明即事

 【唐】孟浩然

 帝里重清明,人心自愁思。

 车声上路合,柳色东城翠。

 花落草齐生,莺飞蝶双戏。

 空堂坐相忆,酌茗聊代醉。

 清明

 【唐】孙昌胤

 清明暮春里,怅望北山陲。

 燧火开新焰,桐花发故枝。

 沈冥惭岁物,欢宴阻朋知。

 不及林间鸟,迁乔并羽仪。

 清明日忆诸弟

 【唐】韦应物

 冷食方多病,开襟一忻然。

 终令思故郡,烟火满晴川。

 杏粥犹堪食,榆羹已稍煎。

 唯恨乖亲燕,坐度此芳年。

 长安清明

 【唐】韦庄

 蚤是伤春梦雨天,可堪芳草更芊芊。

 内官初赐清明火,上相闲分白打钱。

 紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千。

 游人记得承平事,暗喜风光似昔年。

 清明日

 【唐】温庭筠

 清娥画扇中,春树郁金红。

 出犯繁花露,归穿弱柳风。

 马骄偏避幰,鸡骇乍开笼。

 柘弹何人发,黄鹂隔故宫。

 同锦州胡郎中清明日对雨西亭宴

 【唐】张籍

 郡内开新火,高斋雨气清。

 惜花邀客赏,劝酒促歌声。

 共醉移芳席,留欢闭暮城。

 政闲方宴语,琴筑任遥情。

 清明日自西午桥至瓜岩村有怀

 【唐】张继

 晚霁龙门雨,春生汝穴风。

 鸟啼官路静,花发毁垣空。

 鸣玉惭时辈,垂丝学老翁。

 旧游人不见,惆怅洛城东。

 江南清明

 【唐】郑准

 吴山楚驿四年中,一见清明一改容。

 旅恨共风连夜起,韶光随酒著人浓。

关于清明节的古诗欣赏默认分类

 延兴门外攀花别,采石江头带雨逢。

 无限归心何计是,路边戈甲正重重。

 清明

 【宋】高翥

 南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。

纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成

关于清明注拼音古诗由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/shici/385336.html

文章评论
Copyright © 2006 - 2016 WWW.ZZXU.CN All Rights Reserved
小学生作文网 版权所有